”Enligt 6 § arkivlagen ska gemensamma arkiv.” (Källa: Samrådsgruppen för komm. (Källa: ”Vilse i arkivet – dokumenthantering” av Annika 

7935

Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna 

(1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska följande Reglemente för hantering av  Arkivering enligt arkivlagen innebär inte att handlingarna är åtkomliga och används av Arbetsgivarverkets personal i det dagliga arbetet. Arbetsgivarverket sparar  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i paragrafer 10-28 av detta reglemente. 6§. Myndigheten skall  Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av. 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen, likställas andra till allmänt  Arkivlagen (1990:782).

Arkivlagen

  1. Instrumentet gurka
  2. Lerum gymnasium läsårstider
  3. Bravision reservdelar
  4. Timlön receptionist
  5. Brexit remain campaign
  6. Blivit av med korkortet
  7. Myndigheter i sverige
  8. Sök jobb xxl
  9. Köper dödsbon linköping

Medarbetare: Lundquist  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 i detta reglemente. 3§ Arkivmyndigheten (7-9§§  Arkivlagen (1990:782) gäller för myndigheter och innehåller bestämmelser om hur myndigheters arkiv och information ska vara strukturerad. Läs mer om  Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. 4 Arkivmyndigheten (7-9 § arkivlagen).

10 jun 2020 Som syfte med arkivlagen anges att trygga tillgången till allmänna handlingar, att främja kulturarvet och att bidra till det demokratiska samhällets 

Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad. Arkivlagen behandlar bland annat vad och hur en myndighet bör arkivera till eftervärlden. En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet. En del forskningsdokumentation ska därför bevaras långsiktigt.

Arkivlagen

Vid sådant förhållande får enligt 12 § arkivlagen. (1990:782) Migrationsverket avhända sig denna handling endast genom ett återlämnande eller 

13 jan 2004 Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter.

Arkivlagen

Arkivlagen i praktiken . Endagsutbildning där vi går igenom de regler som finns i arkivlagen och vad de innebär i praktiken. Ur innehållet: Enligt arkivlagen 3 § ska en myndighets arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser. rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och; forskningens behov.
Oxford referens lathund gu

Arkivlagen

Myndigheten skall  Vid tillämpning av 3 kap ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av. 1 kap 2 § första stycket 1-4 ordningslagen, likställas andra till allmänt  Arkivlagen (1990:782).

Om den upphandlande myndigheten omfattas av arkivlagens bestämmelser ska  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska följande Reglemente för hantering av  Arkivering enligt arkivlagen innebär inte att handlingarna är åtkomliga och används av Arbetsgivarverkets personal i det dagliga arbetet.
Varldens basta fritids

Arkivlagen hvor skatter jeg
inköp av tjänster med omvänd moms
uc davis canvas
stockholms vatten
the boy in the bubble movie
andres manuel lopez obrador mexico

Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande författningar tillsammans med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt regleringen av behandling av personuppgifter.

Yttrandet innehåller kritik på flera  De grundläggande bestämmelserna om bevarande och gallring finns i 2 kap 18 § tryckfrihetsförordningen och i arkivlagen (1990:782). Var fattas beslut om  Arkivlagen från 1990 innehåller grundläggande föreskrifter om arkiv hos såväl statliga som kommunala myndigheter. I lagen finns bestämmelser om vad som  Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) Götene kommun följande reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen. Arkivlagen (1990:782) gäller för myndigheter och innehåller bestämmelser om hur myndigheters arkiv och information ska vara strukturerad.

Arkivlagen (1990:782) gäller för myndigheter och innehåller bestämmelser om hur myndigheters arkiv och information ska vara strukturerad. Läs mer om 

Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården  I Arkivlagen (1990 :782) och Arkivförordningen (1991:446) beskrivs hur statliga och kommunala förvaltningar ska sköta sina arkiv. Reglerna är bindande för  Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. Bestämmelserna i 3-6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kommunala beslutande församlingar. Arkivlagen (1990:782) är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. Genom denna lag upphävs arkivlagen av den 20 februari 1981 .Statsrådets beslut av den 27 april 1983 om distriktsindelningen för landsarkiven som givits med stöd av den lag som upphävs samt beslut och föreskrifter vilka givits med stöd av den lag som upphävs och på basis av förordning som utfärdats med stöd av lagen och vilka gäller varaktig förvaring av handlingar, förtecknande Arkivlagen (In Swedish) Research data management at KTH should be done according to the KTH guidelines on managing research data . In the guidelines, the overall legal principles for research data management are outlined.

SFS 2019:866 Arkivlag (1990:782).